• Hoppa till huvudnavigering
 • Hoppa till huvudinnehåll
 • Hoppa till det primära sidofältet
 • Hoppa till sidfot

Psykologtidningen

Sveriges Psykologförbund

Studiemetod som ger svar på individnivå

12 mars 2020 publicerad av Peter Örn

Medan RCT-studier ger genomsnittliga svar för gruppen visar single case-studier förändringar för en unik individ i en specifik kontext. Metoden överbryggar klyftan mellan forskning och klinik och den får nu allt större uppmärksamhet inom psykologisk forskning skriver psykologiforskarna Rikard Wicksell och Johan W.S Vlaeyen.

Vården blir alltmer individualiserad. Genombrott inom genetiken har banat väg för personalized medicine utifrån idén att varje patient är unik och att förmågan att anpassa behandlingen till de unika behoven är avgörande för behandlingseffekten. Lättillgängliga data skapar också förutsättningar för att involvera patienten mer i besluts- och förändringsprocesser.

Randomiserade kontrollerade studier (RCT) har under lång tid ansetts vara gold standard för att utvärdera behandlingseffekter och verksamma mekanismer. Men de flesta av våra evidensbaserade behandlingar har endast en moderat effekt och dessutom med en stor individuell variation. Utan att förringa betydelsen av RCT som utvärderingsmetod finns uppenbara svårigheter att dra meningsfulla slutsatser om effekter på en enskild individ. Geriatrikern John Evans sammanfattade kärnfullt dilemmat med gruppbaserade jämförelser: »Managers and trialists may be happy for treatments to work on average patient’s doctors expect to do better than that” [1].

I takt med att en mer nyanserad bild av RCT:s betydelse växt fram har många forskare lyft dilemmat med att den »genomsnittliga personen« inte existerar och att resultaten (effekten av interventionen på gruppnivå) därför inte kan anses vara ett riktmärke för hur en enskild individ kan förväntas svara på behandlingen. Dessutom är det väl känt att denna typ av studier vanligtvis har studiekriterier som gör att komplexa patienter exkluderas exempelvis patienter med samsjuklighet. Den kanske allra mest uppenbara svårigheten är behovet av och tillgången till stora forskningssampel. Detta skapar ofta betydande problem både avseende tid och kostnad för att genomföra studien.

Sammantaget har generaliserbarheten (och därmed validiteten) av stora randomiserade kliniska prövningar ifrågasatts. För att studera sambandet mellan intervention och förändring för en enskild individ behövs en annan modell. Det har gjort att SCED på senare tid har fått allt större uppmärksamhet inte minst i psykologisk behandlingsforskning.

Single-case experimental designs (SCED)

SCED (betecknas ibland n=1 och N-of-1) bygger enkelt uttryckt på en serie av observationer under en fördefinierad period som innefattar en baslinje med randomiserad längd och (minst) en experimentell manipulation (interventionen).

Under lång tid har SCED haft en framträdande roll i psykologisk och medicinsk forskning där studier av ett fåtal individer lagt grunden för avgörande kunskapsutveckling. Ett av de mest kända exemplen är Pavlovs studier som byggde på observationer av reaktionsmönster hos enskilda individer vilka validerades genom att replikera fynden med andra deltagare [2]. SCED är i dag ett väletablerat och tillförlitligt sätt att utvärdera förändringen för en enskild enhet (en patient, en grupp, en familj ett sjukhus, en region etcetera). Metodens betydelse har nyligen lyfts fram i tidskriften Nature. I en artikel om »imprecision medicine« beskrivs att de vanligaste förskrivna läkemedlen i USA hjälper en bråkdel av de som använder dem (4–25 procent). Artikelförfattarens budskap är att precision medicine kräver något mer än klassiska kliniska prövningar (RCT) och argumenterar för att lösningen är: »transforming everyday cli-nical care into solid N-of-1 trials« [3].

SCED har flera viktiga fördelar jämfört med gruppbaserade studier. Framförallt ges möjligheten att studera förändring för en unik individ i en specifik kontext vilket klargör de förutsättningar som råder när en intervention fungerar. Kontinuerlig information om utvecklingen ger också möjligheten till grafisk visualisering i realtid.

Genom dessa möjligheter överbryggar SCED också klyftan mellan forskning och klinik. Skillnaderna mellan vetenskapliga studier och väl genomförd behandling minskar när data på individnivå används systematiskt för såväl kunskapsutveckling som beslut i sjukvården. Både för kliniska ändamål och forskning utgör SCED en värdefull metod för att exempelvis följa utvecklingen av bieffekter i fall när klinikern känner sig osäker på lämpligheten av en viss behandling eller när teamet kring patienten inte är överens. En kontinuerlig insamling av data och monitorering av effekterna skapar en tydlighet som är gynnsam både för patienten och för teamet.

Bakgrunden till SCED

Utvecklingen av SCED är besläktad med ambitionen att skapa en yrkesroll för psykologer som sammanför det vetenskapliga förhållningssättet med den kliniska uppgiften. Konferensen i Boulder i Colorado 1949 arrangerades av American Psychological Association (APA) i en efterkrigstid där psykisk ohälsa ökade som en effekt av hemvändande soldater. Under två veckor diskuterades professionsfrågor som utbildning licens samarbete med andra professioner och etiska aspekter. Konferensen mest framträdande slutsats var definitionen av psykologen som en scientist-practitioner med träning både i vetenskaplig metod och kliniska färdigheter och som naturligt och systematiskt samlar in och analyserar data för att fatta beslut förbättra de kliniska metoderna utveckla professionen och bidra till kunskapsutvecklingen.

I dag 70 år senare kan konstateras att vi har en bit kvar men trots allt är på rätt väg. Klyftan mellan klinik och forskning är dock tydlig inom psykologin såväl som inom andra ämnesområden av relevans för hälso- och sjukvård [4].

Varför RCT och inte SCED som gold standard?

Psykologin är i grunden en lära om individen. Trots detta så är merparten av den kunskap vi har om psykologiska faktorer baserad på data från grupper. Hur kommer det sig att vi styrt bort från traditionen att orientera analysen utifrån den enskilde patienten till förmån för utvärderingar som bygger på gruppdata och avvikelser från medelvärden?

I början av 1900-talet inspirerad av Darwins studier om evolutionen fanns en allt ökande trend att studera individuella skillnader och avvikelser från den »genomsnittlige« individen. Detta lade grunden för metodologin (inklusive statistiska modeller) bakom gruppbaserad forskning. En viktig representant för denna nya inriktning var Sir Ronald Fisher vars engage-mang bland annat rörde huruvida studier på enskilda sampel kan generera kunskap av betydelse för en hel population. Med utvecklingen av sofistikerade statistiska test kom Fisher att bana väg för en ökande andel gruppbaserad forskning som över tid kom att etablera randomiserade kontrollerade studier som den optimala modellen en »gold standard« [5]. Gruppbaserad forskning var dock inte lösningen på alla problem och genererade dessutom en del nya som att det unika hos individen och kontexten fick mindre uppmärksamhet.

I juni 2000 samlades kliniska forskare vid the Institute of Medicine för att diskutera den allt ökande farhågan för att viktiga forskningsfynd ofta inte nådde hela vägen fram till en till-lämpning där tydliga nyttoeffekter på individer och samhället kan identifieras. Detta bidrog till en ökad angelägenhet kring det som kommit att kallas translational science att överföra nya fynd och metoder från grundforskning till förbättrade modeller för den kliniska användningen. Två typer av translationell forskning kan identifieras. Dels studier som görs i grundforskningsmiljöer där forskare eftersträvar att fynden ska kunna omsättas i praktiska metoder dels kliniska studier där nya rön från grundforskningen ligger till grund för exempelvis nya interventioner som testas i kliniska prövningar med verkliga patienter.

På senare tid har argumenterats för att samhällets forskningsresurser i alltför stor utsträckning ägnas åt den första typen vilket är bekymmersamt av flera skäl. Förutom att grundforskningsfynd ofta fastnar på den långa och krokiga vägen mot förbättrade kliniska metoder som förbättrar folkhälsan finns i dag också en medvetenhet om att sjukvården skulle ha större nytta av att studera hur existerande (evidensbaserade) metoder kan tillgängliggöras och användas än att utveckla nya metoder.

Behovet av den kliniska forskningen är således skriande och bör klargöra hur verkliga patienter snarare än den »genomsnittlige individen« svarar på behandlingen vilket med tydlighet indikerar värdet av SCED.

Visuella analyser

Den huvudsakliga uppgiften i kliniska studier är att bedöma om en förändring har skett. Inom SCED har visuella analysmetoder förespråkats under lång tid. I den enklaste modellen jämförs en baslinje (A) med en förändringsfas (B) där en tydlig effekt bör kunna åskådliggöras genom en graf.

Tre aspekter är av särskild betydelse för att generera tydliga effekter: robusta mått (exempelvis frekvensen av beteenden) som är känsliga för den förändring som utvärderas en stabil baslinje (ej för stor variation) samt en tydlig och helst snabb effekt. Detta är inte alltid enkelt. En tydlig idé om behandlingsmekanismer och måttens känslighet för förändring blir därför viktigt.

En systematisk visuell analys ger en stor mängd relevant information som är svåråtkomlig i gruppdata hur stabil baslinjedata är om någon uppenbar förändring skett när den upp-stått och hur stabil denna effekt är. För att underlätta den visuella analysen och värdera resultaten finns användbara riktlinjer för tolkning [6].

Statistiska metoder när visuell analys inte räcker

Även om det i många fall kan vara tillräckligt med visuella analysmetoder så finns tillfällen då statistiska svar efterfrågas. Enkla statistiska tillvägagångssätt kan användas som komplement till visuella analyser för att bedöma storleken på effekten som att räkna antalet observationer i förändringsfasen (B) ovanför baslinjefasens (A) medelvärde. Men även mer avancerade statistiska analyser har sin plats inom SCED. För drygt 40 år sedan skrev Donald Hartmann en betydelsefull artikel där han poängterade att av statistiska analyser som är utvecklade för användning på gruppdata medför stora begränsningar och tolkningsproblem när de används för enskilda individer. Han pekade i riktning mot andra modeller som sedan dess vidare-utvecklats och med framgång använts för SCED [7].

Utöver robusta statistiska modeller finns användarvänliga digitala lösningar som möjliggör analyser av individdata exempelvis Shiny som utvecklats vid universitetet i Leuven och er-bjuds via the Open Science Framework vid universitetet i Barcelona https://osf.io/t6ws6/.

Sammanställa data och dra slutsatser

Antalet SCED-studier inom klinisk psykologi har ökat lavinartat de senaste 50 åren. Dock brister många i metodkvalitet och/eller i hur väl studien har beskrivits vilket inverkar negativt på den vetenskapliga nyttan av studierna. En viktig utveckling skedde för cirka 20 år sedan då CONSORT (Consolidated Standards Of Reporting Trials) Statement formulerades i syfte att klargöra hur en vetenskaplig rapport bör formuleras. Dessa rekommendationer följs världen över och i dag finns tydliga riktlinjer också för SCED bland annat Single-Case Reporting guideline In Behavioural interventions (SCRIBE) [8]. SCRIBE har anammats av American Psychologial Association och består av en checklista med 26 items inom sex områden vilka täcker alla delar av den vetenskapliga studien från titel till metod resultat och diskussion.

Genom riktlinjer för genomförande och rapportering av SCED kan kvaliteten på studierna och dess betydelse för kunskapsutvecklingen successivt öka.

Vägen framåt

SCED har utvecklats väsentligt de senaste decennierna bland annat statistiska modeller och digitala lösningar för datasamling och visualisering av resultat. Dessutom har riktlinjer för genomförande och rapportering förbättrat förutsättningarna för kvalitet transparens och värdering av resultaten. Sedan 2017 finns också ett internationellt nätverk med syftet att tillhan-dahålla kunskap och skapa förutsättningar för diskussion och samarbete relaterat till SCED the International Collaborative Network for N-of-1 Clinical Trials and Single-Case Experimen-tal Designs (ICN) https://nof1andsced.wixsite.com/home.

År 2018 anordnades den första internationella konferensen om SCED genom ett samarbete mellan Karolinska Iinstitutet och KU Leuven University: N=1 Stockholm symposium med nära 250 deltagare från såväl Europa som USA och Kanada. I samband med planeringen av ett specialnummer i tidskriften Psychological records riktades en förfrågan om att skriva en artikel om SCED utifrån symposiet och denna artikel utgör grunden för denna text [9]. Nästa möte hålls den 7–8 april 2020 i Leuven i Belgien.

1. Evans JG (1995). Evidence-based and evidence-biased medicine. Age and Ageing 24(6) 461-463. 2. Barlow DH Nock MK & Hersen M (2009). Single Case Experimental Designs: Strategies for Studying Behavior Change 3rd Edition. New York: Pearson. 3. Schork NJ (2015). Personalized medicine: Time for one-person trials. Nature 520(7549) 609-611. 4. Smith LS & Wilkins N (2018). Mind the Gap: Approaches to Addressing the Research-to-Practice Practice-to-Research Chasm. J Public Health Manag Pract 24 Suppl 1 Suppl Injury and Violence Prevention S6-S11. 5. Grossman J & Mackenzie F J (2005). The randomized controlled trial: gold standard or merely standard? Perspect Biol Med 48(4) 516-534. 6. Morley S (2017). Single Case Methods in Clinical Psychology. A Practical Guide. 7. Manolov R & Moeyaert M (2017). How Can Single-Case Data Be Analyzed? Software Resources Tutorial and Reflections on Analysis. Behav Modif 41(2) 179-228. 8. Tate RL Perdices M Rosenkoetter U et al. (2016). The Single-Case Reporting guideline In Behavioural Interventions (SCRIBE) 2016 Statement. Archives of Scientific Psychology. 4(1) 1-9. 9. Vlaeyen JWS Wicksell RK Simons LE et al. From Boulder to Stockholm in 70 years: Single case experimental designs in health research. Under review.

Fler artiklar

 • Ny hybridbehandling för emotionell och somatisk samsjuklighet
 • Lovande resultat med metakognitiv terapi i grupp
 • Acceptans avgörande vid KBT för barn

Psykologtidningen Nytorgsgatan 17 a 116 22 Stockholm Växel: 08 567 06 400 E-post: [email protected]

Sveriges Psykologförbund

twitter.com/psykologtidning

“Vi har överskattat begåvningens betydelse” via @psykologtidning

Hon lämnade tillbaka sin legitimation via @psykologtidning

Psykologen: “Vi odlar svampen själva” via @psykologtidning

Mullret inifrån Mindler via @psykologtidning

Konferensen om autism: ”Mindre bråk än vanligt” via @psykologtidning

Eleven former PhD students: “The professor bullied us” https://psykologtidningen.se/2023/01/25/eleven-former-phd-students-the-professor-bullied-us/ via @psykologtidning

Elva före detta doktorander: “Professorn bröt ned oss” via @psykologtidning

Ivo kritiserar: Barn bältades på psykosavdelning för vuxna via @psykologtidning

Minst 97 med IF dömda till fängelse

Ytterligare psykolog lämnar tillbaka legitimation, patientinflytande gav större förbättring, hon vill ge autister ett bättre bemötande i vården, han vill hjälpa psykologerna ut på nätet, “magkänsla medför risker i rekrytering”.

Single-Case Studies as Topic

Enkelfallstudier som ämne, engelsk definition.

Trials that consider an individual patient as the sole unit of observation in a study investigating the efficacy or side-effects of different interventions to determine the optimal intervention for an individual patient using objective data-driven criteria.

Svenska synonymer

Enkelfallstudier

Engelska synonymer

Single Case Studies as Topic — N-of-1 Trials as Topic — N of 1 Trials as Topic — Single-Subject Trial — Single Subject Trial — Single-Subject Trials — Trial, Single-Subject — Trials, Single-Subject — Single-Case Study — Single Case Study — Single-Case Studies — Studies, Single-Case — Study, Single-Case — Single-Case Trial — Single Case Trial — Single-Case Trials — Trial, Single-Case — Trials, Single-Case

Thank you for visiting nature.com. You are using a browser version with limited support for CSS. To obtain the best experience, we recommend you use a more up to date browser (or turn off compatibility mode in Internet Explorer). In the meantime, to ensure continued support, we are displaying the site without styles and JavaScript.

 • View all journals
 • Explore content
 • About the journal
 • Publish with us
 • Sign up for alerts
 • Perspective
 • Published: 22 November 2022

Single case studies are a powerful tool for developing, testing and extending theories

 • Lyndsey Nickels   ORCID: orcid.org/0000-0002-0311-3524 1 , 2 ,
 • Simon Fischer-Baum   ORCID: orcid.org/0000-0002-6067-0538 3 &
 • Wendy Best   ORCID: orcid.org/0000-0001-8375-5916 4  

Nature Reviews Psychology volume  1 ,  pages 733–747 ( 2022 ) Cite this article

663 Accesses

5 Citations

26 Altmetric

Metrics details

 • Neurological disorders

Psychology embraces a diverse range of methodologies. However, most rely on averaging group data to draw conclusions. In this Perspective, we argue that single case methodology is a valuable tool for developing and extending psychological theories. We stress the importance of single case and case series research, drawing on classic and contemporary cases in which cognitive and perceptual deficits provide insights into typical cognitive processes in domains such as memory, delusions, reading and face perception. We unpack the key features of single case methodology, describe its strengths, its value in adjudicating between theories, and outline its benefits for a better understanding of deficits and hence more appropriate interventions. The unique insights that single case studies have provided illustrate the value of in-depth investigation within an individual. Single case methodology has an important place in the psychologist’s toolkit and it should be valued as a primary research tool.

This is a preview of subscription content, access via your institution

Access options

Subscribe to this journal

Receive 12 digital issues and online access to articles

55,14 € per year

only 4,60 € per issue

Buy this article

 • Purchase on Springer Link
 • Instant access to full article PDF

Prices may be subject to local taxes which are calculated during checkout

single case study svenska

Similar content being viewed by others

single case study svenska

Comparing meta-analyses and preregistered multiple-laboratory replication projects

single case study svenska

The fundamental importance of method to theory

single case study svenska

A critical evaluation of the p-factor literature

Corkin, S. Permanent Present Tense: The Unforgettable Life Of The Amnesic Patient, H. M . Vol. XIX, 364 (Basic Books, 2013).

Lilienfeld, S. O. Psychology: From Inquiry To Understanding (Pearson, 2019).

Schacter, D. L., Gilbert, D. T., Nock, M. K. & Wegner, D. M. Psychology (Worth Publishers, 2019).

Eysenck, M. W. & Brysbaert, M. Fundamentals Of Cognition (Routledge, 2018).

Squire, L. R. Memory and brain systems: 1969–2009. J. Neurosci. 29 , 12711–12716 (2009).

Article   PubMed   PubMed Central   Google Scholar  

Corkin, S. What’s new with the amnesic patient H.M.? Nat. Rev. Neurosci. 3 , 153–160 (2002).

Article   PubMed   Google Scholar  

Schubert, T. M. et al. Lack of awareness despite complex visual processing: evidence from event-related potentials in a case of selective metamorphopsia. Proc. Natl Acad. Sci. USA 117 , 16055–16064 (2020).

Behrmann, M. & Plaut, D. C. Bilateral hemispheric processing of words and faces: evidence from word impairments in prosopagnosia and face impairments in pure alexia. Cereb. Cortex 24 , 1102–1118 (2014).

Plaut, D. C. & Behrmann, M. Complementary neural representations for faces and words: a computational exploration. Cogn. Neuropsychol. 28 , 251–275 (2011).

Haxby, J. V. et al. Distributed and overlapping representations of faces and objects in ventral temporal cortex. Science 293 , 2425–2430 (2001).

Hirshorn, E. A. et al. Decoding and disrupting left midfusiform gyrus activity during word reading. Proc. Natl Acad. Sci. USA 113 , 8162–8167 (2016).

Kosakowski, H. L. et al. Selective responses to faces, scenes, and bodies in the ventral visual pathway of infants. Curr. Biol. 32 , 265–274.e5 (2022).

Harlow, J. Passage of an iron rod through the head. Boston Med. Surgical J . https://doi.org/10.1176/jnp.11.2.281 (1848).

Broca, P. Remarks on the seat of the faculty of articulated language, following an observation of aphemia (loss of speech). Bull. Soc. Anat. 6 , 330–357 (1861).

Google Scholar  

Dejerine, J. Contribution A L’étude Anatomo-pathologique Et Clinique Des Différentes Variétés De Cécité Verbale: I. Cécité Verbale Avec Agraphie Ou Troubles Très Marqués De L’écriture; II. Cécité Verbale Pure Avec Intégrité De L’écriture Spontanée Et Sous Dictée (Société de Biologie, 1892).

Liepmann, H. Das Krankheitsbild der Apraxie (“motorischen Asymbolie”) auf Grund eines Falles von einseitiger Apraxie (Fortsetzung). Eur. Neurol. 8 , 102–116 (1900).

Article   Google Scholar  

Basso, A., Spinnler, H., Vallar, G. & Zanobio, M. E. Left hemisphere damage and selective impairment of auditory verbal short-term memory. A case study. Neuropsychologia 20 , 263–274 (1982).

Humphreys, G. W. & Riddoch, M. J. The fractionation of visual agnosia. In Visual Object Processing: A Cognitive Neuropsychological Approach 281–306 (Lawrence Erlbaum, 1987).

Whitworth, A., Webster, J. & Howard, D. A Cognitive Neuropsychological Approach To Assessment And Intervention In Aphasia (Psychology Press, 2014).

Caramazza, A. On drawing inferences about the structure of normal cognitive systems from the analysis of patterns of impaired performance: the case for single-patient studies. Brain Cogn. 5 , 41–66 (1986).

Caramazza, A. & McCloskey, M. The case for single-patient studies. Cogn. Neuropsychol. 5 , 517–527 (1988).

Shallice, T. Cognitive neuropsychology and its vicissitudes: the fate of Caramazza’s axioms. Cogn. Neuropsychol. 32 , 385–411 (2015).

Shallice, T. From Neuropsychology To Mental Structure (Cambridge Univ. Press, 1988).

Coltheart, M. Assumptions and methods in cognitive neuropscyhology. In The Handbook Of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal About The Human Mind (ed. Rapp, B.) 3–22 (Psychology Press, 2001).

McCloskey, M. & Chaisilprungraung, T. The value of cognitive neuropsychology: the case of vision research. Cogn. Neuropsychol. 34 , 412–419 (2017).

McCloskey, M. The future of cognitive neuropsychology. In The Handbook Of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal About The Human Mind (ed. Rapp, B.) 593–610 (Psychology Press, 2001).

Lashley, K. S. In search of the engram. In Physiological Mechanisms in Animal Behavior 454–482 (Academic Press, 1950).

Squire, L. R. & Wixted, J. T. The cognitive neuroscience of human memory since H.M. Annu. Rev. Neurosci. 34 , 259–288 (2011).

Stone, G. O., Vanhoy, M. & Orden, G. C. V. Perception is a two-way street: feedforward and feedback phonology in visual word recognition. J. Mem. Lang. 36 , 337–359 (1997).

Perfetti, C. A. The psycholinguistics of spelling and reading. In Learning To Spell: Research, Theory, And Practice Across Languages 21–38 (Lawrence Erlbaum, 1997).

Nickels, L. The autocue? self-generated phonemic cues in the treatment of a disorder of reading and naming. Cogn. Neuropsychol. 9 , 155–182 (1992).

Rapp, B., Benzing, L. & Caramazza, A. The autonomy of lexical orthography. Cogn. Neuropsychol. 14 , 71–104 (1997).

Bonin, P., Roux, S. & Barry, C. Translating nonverbal pictures into verbal word names. Understanding lexical access and retrieval. In Past, Present, And Future Contributions Of Cognitive Writing Research To Cognitive Psychology 315–522 (Psychology Press, 2011).

Bonin, P., Fayol, M. & Gombert, J.-E. Role of phonological and orthographic codes in picture naming and writing: an interference paradigm study. Cah. Psychol. Cogn./Current Psychol. Cogn. 16 , 299–324 (1997).

Bonin, P., Fayol, M. & Peereman, R. Masked form priming in writing words from pictures: evidence for direct retrieval of orthographic codes. Acta Psychol. 99 , 311–328 (1998).

Bentin, S., Allison, T., Puce, A., Perez, E. & McCarthy, G. Electrophysiological studies of face perception in humans. J. Cogn. Neurosci. 8 , 551–565 (1996).

Jeffreys, D. A. Evoked potential studies of face and object processing. Vis. Cogn. 3 , 1–38 (1996).

Laganaro, M., Morand, S., Michel, C. M., Spinelli, L. & Schnider, A. ERP correlates of word production before and after stroke in an aphasic patient. J. Cogn. Neurosci. 23 , 374–381 (2011).

Indefrey, P. & Levelt, W. J. M. The spatial and temporal signatures of word production components. Cognition 92 , 101–144 (2004).

Valente, A., Burki, A. & Laganaro, M. ERP correlates of word production predictors in picture naming: a trial by trial multiple regression analysis from stimulus onset to response. Front. Neurosci. 8 , 390 (2014).

Kittredge, A. K., Dell, G. S., Verkuilen, J. & Schwartz, M. F. Where is the effect of frequency in word production? Insights from aphasic picture-naming errors. Cogn. Neuropsychol. 25 , 463–492 (2008).

Domdei, N. et al. Ultra-high contrast retinal display system for single photoreceptor psychophysics. Biomed. Opt. Express 9 , 157 (2018).

Poldrack, R. A. et al. Long-term neural and physiological phenotyping of a single human. Nat. Commun. 6 , 8885 (2015).

Coltheart, M. The assumptions of cognitive neuropsychology: reflections on Caramazza (1984, 1986). Cogn. Neuropsychol. 34 , 397–402 (2017).

Badecker, W. & Caramazza, A. A final brief in the case against agrammatism: the role of theory in the selection of data. Cognition 24 , 277–282 (1986).

Fischer-Baum, S. Making sense of deviance: Identifying dissociating cases within the case series approach. Cogn. Neuropsychol. 30 , 597–617 (2013).

Nickels, L., Howard, D. & Best, W. On the use of different methodologies in cognitive neuropsychology: drink deep and from several sources. Cogn. Neuropsychol. 28 , 475–485 (2011).

Dell, G. S. & Schwartz, M. F. Who’s in and who’s out? Inclusion criteria, model evaluation, and the treatment of exceptions in case series. Cogn. Neuropsychol. 28 , 515–520 (2011).

Schwartz, M. F. & Dell, G. S. Case series investigations in cognitive neuropsychology. Cogn. Neuropsychol. 27 , 477–494 (2010).

Cohen, J. A power primer. Psychol. Bull. 112 , 155–159 (1992).

Martin, R. C. & Allen, C. Case studies in neuropsychology. In APA Handbook Of Research Methods In Psychology Vol. 2 Research Designs: Quantitative, Qualitative, Neuropsychological, And Biological (eds Cooper, H. et al.) 633–646 (American Psychological Association, 2012).

Leivada, E., Westergaard, M., Duñabeitia, J. A. & Rothman, J. On the phantom-like appearance of bilingualism effects on neurocognition: (how) should we proceed? Bilingualism 24 , 197–210 (2021).

Arnett, J. J. The neglected 95%: why American psychology needs to become less American. Am. Psychol. 63 , 602–614 (2008).

Stolz, J. A., Besner, D. & Carr, T. H. Implications of measures of reliability for theories of priming: activity in semantic memory is inherently noisy and uncoordinated. Vis. Cogn. 12 , 284–336 (2005).

Cipora, K. et al. A minority pulls the sample mean: on the individual prevalence of robust group-level cognitive phenomena — the instance of the SNARC effect. Preprint at psyArXiv https://doi.org/10.31234/osf.io/bwyr3 (2019).

Andrews, S., Lo, S. & Xia, V. Individual differences in automatic semantic priming. J. Exp. Psychol. Hum. Percept. Perform. 43 , 1025–1039 (2017).

Tan, L. C. & Yap, M. J. Are individual differences in masked repetition and semantic priming reliable? Vis. Cogn. 24 , 182–200 (2016).

Olsson-Collentine, A., Wicherts, J. M. & van Assen, M. A. L. M. Heterogeneity in direct replications in psychology and its association with effect size. Psychol. Bull. 146 , 922–940 (2020).

Gratton, C. & Braga, R. M. Editorial overview: deep imaging of the individual brain: past, practice, and promise. Curr. Opin. Behav. Sci. 40 , iii–vi (2021).

Fedorenko, E. The early origins and the growing popularity of the individual-subject analytic approach in human neuroscience. Curr. Opin. Behav. Sci. 40 , 105–112 (2021).

Xue, A. et al. The detailed organization of the human cerebellum estimated by intrinsic functional connectivity within the individual. J. Neurophysiol. 125 , 358–384 (2021).

Petit, S. et al. Toward an individualized neural assessment of receptive language in children. J. Speech Lang. Hear. Res. 63 , 2361–2385 (2020).

Jung, K.-H. et al. Heterogeneity of cerebral white matter lesions and clinical correlates in older adults. Stroke 52 , 620–630 (2021).

Falcon, M. I., Jirsa, V. & Solodkin, A. A new neuroinformatics approach to personalized medicine in neurology: the virtual brain. Curr. Opin. Neurol. 29 , 429–436 (2016).

Duncan, G. J., Engel, M., Claessens, A. & Dowsett, C. J. Replication and robustness in developmental research. Dev. Psychol. 50 , 2417–2425 (2014).

Open Science Collaboration. Estimating the reproducibility of psychological science. Science 349 , aac4716 (2015).

Tackett, J. L., Brandes, C. M., King, K. M. & Markon, K. E. Psychology’s replication crisis and clinical psychological science. Annu. Rev. Clin. Psychol. 15 , 579–604 (2019).

Munafò, M. R. et al. A manifesto for reproducible science. Nat. Hum. Behav. 1 , 0021 (2017).

Oldfield, R. C. & Wingfield, A. The time it takes to name an object. Nature 202 , 1031–1032 (1964).

Oldfield, R. C. & Wingfield, A. Response latencies in naming objects. Q. J. Exp. Psychol. 17 , 273–281 (1965).

Brysbaert, M. How many participants do we have to include in properly powered experiments? A tutorial of power analysis with reference tables. J. Cogn. 2 , 16 (2019).

Brysbaert, M. Power considerations in bilingualism research: time to step up our game. Bilingualism https://doi.org/10.1017/S1366728920000437 (2020).

Machery, E. What is a replication? Phil. Sci. 87 , 545–567 (2020).

Nosek, B. A. & Errington, T. M. What is replication? PLoS Biol. 18 , e3000691 (2020).

Li, X., Huang, L., Yao, P. & Hyönä, J. Universal and specific reading mechanisms across different writing systems. Nat. Rev. Psychol. 1 , 133–144 (2022).

Rapp, B. (Ed.) The Handbook Of Cognitive Neuropsychology: What Deficits Reveal About The Human Mind (Psychology Press, 2001).

Code, C. et al. Classic Cases In Neuropsychology (Psychology Press, 1996).

Patterson, K., Marshall, J. C. & Coltheart, M. Surface Dyslexia: Neuropsychological And Cognitive Studies Of Phonological Reading (Routledge, 2017).

Marshall, J. C. & Newcombe, F. Patterns of paralexia: a psycholinguistic approach. J. Psycholinguist. Res. 2 , 175–199 (1973).

Castles, A. & Coltheart, M. Varieties of developmental dyslexia. Cognition 47 , 149–180 (1993).

Khentov-Kraus, L. & Friedmann, N. Vowel letter dyslexia. Cogn. Neuropsychol. 35 , 223–270 (2018).

Winskel, H. Orthographic and phonological parafoveal processing of consonants, vowels, and tones when reading Thai. Appl. Psycholinguist. 32 , 739–759 (2011).

Hepner, C., McCloskey, M. & Rapp, B. Do reading and spelling share orthographic representations? Evidence from developmental dysgraphia. Cogn. Neuropsychol. 34 , 119–143 (2017).

Hanley, J. R. & Sotiropoulos, A. Developmental surface dysgraphia without surface dyslexia. Cogn. Neuropsychol. 35 , 333–341 (2018).

Zihl, J. & Heywood, C. A. The contribution of single case studies to the neuroscience of vision: single case studies in vision neuroscience. Psych. J. 5 , 5–17 (2016).

Bouvier, S. E. & Engel, S. A. Behavioral deficits and cortical damage loci in cerebral achromatopsia. Cereb. Cortex 16 , 183–191 (2006).

Zihl, J. & Heywood, C. A. The contribution of LM to the neuroscience of movement vision. Front. Integr. Neurosci. 9 , 6 (2015).

Dotan, D. & Friedmann, N. Separate mechanisms for number reading and word reading: evidence from selective impairments. Cortex 114 , 176–192 (2019).

McCloskey, M. & Schubert, T. Shared versus separate processes for letter and digit identification. Cogn. Neuropsychol. 31 , 437–460 (2014).

Fayol, M. & Seron, X. On numerical representations. Insights from experimental, neuropsychological, and developmental research. In Handbook of Mathematical Cognition (ed. Campbell, J.) 3–23 (Psychological Press, 2005).

Bornstein, B. & Kidron, D. P. Prosopagnosia. J. Neurol. Neurosurg. Psychiat. 22 , 124–131 (1959).

Kühn, C. D., Gerlach, C., Andersen, K. B., Poulsen, M. & Starrfelt, R. Face recognition in developmental dyslexia: evidence for dissociation between faces and words. Cogn. Neuropsychol. 38 , 107–115 (2021).

Barton, J. J. S., Albonico, A., Susilo, T., Duchaine, B. & Corrow, S. L. Object recognition in acquired and developmental prosopagnosia. Cogn. Neuropsychol. 36 , 54–84 (2019).

Renault, B., Signoret, J.-L., Debruille, B., Breton, F. & Bolgert, F. Brain potentials reveal covert facial recognition in prosopagnosia. Neuropsychologia 27 , 905–912 (1989).

Bauer, R. M. Autonomic recognition of names and faces in prosopagnosia: a neuropsychological application of the guilty knowledge test. Neuropsychologia 22 , 457–469 (1984).

Haan, E. H. F., de, Young, A. & Newcombe, F. Face recognition without awareness. Cogn. Neuropsychol. 4 , 385–415 (1987).

Ellis, H. D. & Lewis, M. B. Capgras delusion: a window on face recognition. Trends Cogn. Sci. 5 , 149–156 (2001).

Ellis, H. D., Young, A. W., Quayle, A. H. & De Pauw, K. W. Reduced autonomic responses to faces in Capgras delusion. Proc. R. Soc. Lond. B 264 , 1085–1092 (1997).

Collins, M. N., Hawthorne, M. E., Gribbin, N. & Jacobson, R. Capgras’ syndrome with organic disorders. Postgrad. Med. J. 66 , 1064–1067 (1990).

Enoch, D., Puri, B. K. & Ball, H. Uncommon Psychiatric Syndromes 5th edn (Routledge, 2020).

Tranel, D., Damasio, H. & Damasio, A. R. Double dissociation between overt and covert face recognition. J. Cogn. Neurosci. 7 , 425–432 (1995).

Brighetti, G., Bonifacci, P., Borlimi, R. & Ottaviani, C. “Far from the heart far from the eye”: evidence from the Capgras delusion. Cogn. Neuropsychiat. 12 , 189–197 (2007).

Coltheart, M., Langdon, R. & McKay, R. Delusional belief. Annu. Rev. Psychol. 62 , 271–298 (2011).

Coltheart, M. Cognitive neuropsychiatry and delusional belief. Q. J. Exp. Psychol. 60 , 1041–1062 (2007).

Coltheart, M. & Davies, M. How unexpected observations lead to new beliefs: a Peircean pathway. Conscious. Cogn. 87 , 103037 (2021).

Coltheart, M. & Davies, M. Failure of hypothesis evaluation as a factor in delusional belief. Cogn. Neuropsychiat. 26 , 213–230 (2021).

McCloskey, M. et al. A developmental deficit in localizing objects from vision. Psychol. Sci. 6 , 112–117 (1995).

McCloskey, M., Valtonen, J. & Cohen Sherman, J. Representing orientation: a coordinate-system hypothesis and evidence from developmental deficits. Cogn. Neuropsychol. 23 , 680–713 (2006).

McCloskey, M. Spatial representations and multiple-visual-systems hypotheses: evidence from a developmental deficit in visual location and orientation processing. Cortex 40 , 677–694 (2004).

Gregory, E. & McCloskey, M. Mirror-image confusions: implications for representation and processing of object orientation. Cognition 116 , 110–129 (2010).

Gregory, E., Landau, B. & McCloskey, M. Representation of object orientation in children: evidence from mirror-image confusions. Vis. Cogn. 19 , 1035–1062 (2011).

Laine, M. & Martin, N. Cognitive neuropsychology has been, is, and will be significant to aphasiology. Aphasiology 26 , 1362–1376 (2012).

Howard, D. & Patterson, K. The Pyramids And Palm Trees Test: A Test Of Semantic Access From Words And Pictures (Thames Valley Test Co., 1992).

Kay, J., Lesser, R. & Coltheart, M. PALPA: Psycholinguistic Assessments Of Language Processing In Aphasia. 2: Picture & Word Semantics, Sentence Comprehension (Erlbaum, 2001).

Franklin, S. Dissociations in auditory word comprehension; evidence from nine fluent aphasic patients. Aphasiology 3 , 189–207 (1989).

Howard, D., Swinburn, K. & Porter, G. Putting the CAT out: what the comprehensive aphasia test has to offer. Aphasiology 24 , 56–74 (2010).

Conti-Ramsden, G., Crutchley, A. & Botting, N. The extent to which psychometric tests differentiate subgroups of children with SLI. J. Speech Lang. Hear. Res. 40 , 765–777 (1997).

Bishop, D. V. M. & McArthur, G. M. Individual differences in auditory processing in specific language impairment: a follow-up study using event-related potentials and behavioural thresholds. Cortex 41 , 327–341 (2005).

Bishop, D. V. M., Snowling, M. J., Thompson, P. A. & Greenhalgh, T., and the CATALISE-2 consortium. Phase 2 of CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development: terminology. J. Child. Psychol. Psychiat. 58 , 1068–1080 (2017).

Wilson, A. J. et al. Principles underlying the design of ‘the number race’, an adaptive computer game for remediation of dyscalculia. Behav. Brain Funct. 2 , 19 (2006).

Basso, A. & Marangolo, P. Cognitive neuropsychological rehabilitation: the emperor’s new clothes? Neuropsychol. Rehabil. 10 , 219–229 (2000).

Murad, M. H., Asi, N., Alsawas, M. & Alahdab, F. New evidence pyramid. Evidence-based Med. 21 , 125–127 (2016).

Greenhalgh, T., Howick, J. & Maskrey, N., for the Evidence Based Medicine Renaissance Group. Evidence based medicine: a movement in crisis? Br. Med. J. 348 , g3725–g3725 (2014).

Best, W., Ping Sze, W., Edmundson, A. & Nickels, L. What counts as evidence? Swimming against the tide: valuing both clinically informed experimentally controlled case series and randomized controlled trials in intervention research. Evidence-based Commun. Assess. Interv. 13 , 107–135 (2019).

Best, W. et al. Understanding differing outcomes from semantic and phonological interventions with children with word-finding difficulties: a group and case series study. Cortex 134 , 145–161 (2021).

OCEBM Levels of Evidence Working Group. The Oxford Levels of Evidence 2. CEBM https://www.cebm.ox.ac.uk/resources/levels-of-evidence/ocebm-levels-of-evidence (2011).

Holler, D. E., Behrmann, M. & Snow, J. C. Real-world size coding of solid objects, but not 2-D or 3-D images, in visual agnosia patients with bilateral ventral lesions. Cortex 119 , 555–568 (2019).

Duchaine, B. C., Yovel, G., Butterworth, E. J. & Nakayama, K. Prosopagnosia as an impairment to face-specific mechanisms: elimination of the alternative hypotheses in a developmental case. Cogn. Neuropsychol. 23 , 714–747 (2006).

Hartley, T. et al. The hippocampus is required for short-term topographical memory in humans. Hippocampus 17 , 34–48 (2007).

Pishnamazi, M. et al. Attentional bias towards and away from fearful faces is modulated by developmental amygdala damage. Cortex 81 , 24–34 (2016).

Rapp, B., Fischer-Baum, S. & Miozzo, M. Modality and morphology: what we write may not be what we say. Psychol. Sci. 26 , 892–902 (2015).

Yong, K. X. X., Warren, J. D., Warrington, E. K. & Crutch, S. J. Intact reading in patients with profound early visual dysfunction. Cortex 49 , 2294–2306 (2013).

Rockland, K. S. & Van Hoesen, G. W. Direct temporal–occipital feedback connections to striate cortex (V1) in the macaque monkey. Cereb. Cortex 4 , 300–313 (1994).

Haynes, J.-D., Driver, J. & Rees, G. Visibility reflects dynamic changes of effective connectivity between V1 and fusiform cortex. Neuron 46 , 811–821 (2005).

Tanaka, K. Mechanisms of visual object recognition: monkey and human studies. Curr. Opin. Neurobiol. 7 , 523–529 (1997).

Fischer-Baum, S., McCloskey, M. & Rapp, B. Representation of letter position in spelling: evidence from acquired dysgraphia. Cognition 115 , 466–490 (2010).

Houghton, G. The problem of serial order: a neural network model of sequence learning and recall. In Current Research In Natural Language Generation (eds Dale, R., Mellish, C. & Zock, M.) 287–319 (Academic Press, 1990).

Fieder, N., Nickels, L., Biedermann, B. & Best, W. From “some butter” to “a butter”: an investigation of mass and count representation and processing. Cogn. Neuropsychol. 31 , 313–349 (2014).

Fieder, N., Nickels, L., Biedermann, B. & Best, W. How ‘some garlic’ becomes ‘a garlic’ or ‘some onion’: mass and count processing in aphasia. Neuropsychologia 75 , 626–645 (2015).

Schröder, A., Burchert, F. & Stadie, N. Training-induced improvement of noncanonical sentence production does not generalize to comprehension: evidence for modality-specific processes. Cogn. Neuropsychol. 32 , 195–220 (2015).

Stadie, N. et al. Unambiguous generalization effects after treatment of non-canonical sentence production in German agrammatism. Brain Lang. 104 , 211–229 (2008).

Schapiro, A. C., Gregory, E., Landau, B., McCloskey, M. & Turk-Browne, N. B. The necessity of the medial temporal lobe for statistical learning. J. Cogn. Neurosci. 26 , 1736–1747 (2014).

Schapiro, A. C., Kustner, L. V. & Turk-Browne, N. B. Shaping of object representations in the human medial temporal lobe based on temporal regularities. Curr. Biol. 22 , 1622–1627 (2012).

Baddeley, A., Vargha-Khadem, F. & Mishkin, M. Preserved recognition in a case of developmental amnesia: implications for the acaquisition of semantic memory? J. Cogn. Neurosci. 13 , 357–369 (2001).

Snyder, J. J. & Chatterjee, A. Spatial-temporal anisometries following right parietal damage. Neuropsychologia 42 , 1703–1708 (2004).

Ashkenazi, S., Henik, A., Ifergane, G. & Shelef, I. Basic numerical processing in left intraparietal sulcus (IPS) acalculia. Cortex 44 , 439–448 (2008).

Lebrun, M.-A., Moreau, P., McNally-Gagnon, A., Mignault Goulet, G. & Peretz, I. Congenital amusia in childhood: a case study. Cortex 48 , 683–688 (2012).

Vannuscorps, G., Andres, M. & Pillon, A. When does action comprehension need motor involvement? Evidence from upper limb aplasia. Cogn. Neuropsychol. 30 , 253–283 (2013).

Jeannerod, M. Neural simulation of action: a unifying mechanism for motor cognition. NeuroImage 14 , S103–S109 (2001).

Blakemore, S.-J. & Decety, J. From the perception of action to the understanding of intention. Nat. Rev. Neurosci. 2 , 561–567 (2001).

Rizzolatti, G. & Craighero, L. The mirror-neuron system. Annu. Rev. Neurosci. 27 , 169–192 (2004).

Forde, E. M. E., Humphreys, G. W. & Remoundou, M. Disordered knowledge of action order in action disorganisation syndrome. Neurocase 10 , 19–28 (2004).

Mazzi, C. & Savazzi, S. The glamor of old-style single-case studies in the neuroimaging era: insights from a patient with hemianopia. Front. Psychol. 10 , 965 (2019).

Coltheart, M. What has functional neuroimaging told us about the mind (so far)? (Position Paper Presented to the European Cognitive Neuropsychology Workshop, Bressanone, 2005). Cortex 42 , 323–331 (2006).

Page, M. P. A. What can’t functional neuroimaging tell the cognitive psychologist? Cortex 42 , 428–443 (2006).

Blank, I. A., Kiran, S. & Fedorenko, E. Can neuroimaging help aphasia researchers? Addressing generalizability, variability, and interpretability. Cogn. Neuropsychol. 34 , 377–393 (2017).

Niv, Y. The primacy of behavioral research for understanding the brain. Behav. Neurosci. 135 , 601–609 (2021).

Crawford, J. R. & Howell, D. C. Comparing an individual’s test score against norms derived from small samples. Clin. Neuropsychol. 12 , 482–486 (1998).

Crawford, J. R., Garthwaite, P. H. & Ryan, K. Comparing a single case to a control sample: testing for neuropsychological deficits and dissociations in the presence of covariates. Cortex 47 , 1166–1178 (2011).

McIntosh, R. D. & Rittmo, J. Ö. Power calculations in single-case neuropsychology: a practical primer. Cortex 135 , 146–158 (2021).

Patterson, K. & Plaut, D. C. “Shallow draughts intoxicate the brain”: lessons from cognitive science for cognitive neuropsychology. Top. Cogn. Sci. 1 , 39–58 (2009).

Lambon Ralph, M. A., Patterson, K. & Plaut, D. C. Finite case series or infinite single-case studies? Comments on “Case series investigations in cognitive neuropsychology” by Schwartz and Dell (2010). Cogn. Neuropsychol. 28 , 466–474 (2011).

Horien, C., Shen, X., Scheinost, D. & Constable, R. T. The individual functional connectome is unique and stable over months to years. NeuroImage 189 , 676–687 (2019).

Epelbaum, S. et al. Pure alexia as a disconnection syndrome: new diffusion imaging evidence for an old concept. Cortex 44 , 962–974 (2008).

Fischer-Baum, S. & Campana, G. Neuroplasticity and the logic of cognitive neuropsychology. Cogn. Neuropsychol. 34 , 403–411 (2017).

Paul, S., Baca, E. & Fischer-Baum, S. Cerebellar contributions to orthographic working memory: a single case cognitive neuropsychological investigation. Neuropsychologia 171 , 108242 (2022).

Feinstein, J. S., Adolphs, R., Damasio, A. & Tranel, D. The human amygdala and the induction and experience of fear. Curr. Biol. 21 , 34–38 (2011).

Crawford, J., Garthwaite, P. & Gray, C. Wanted: fully operational definitions of dissociations in single-case studies. Cortex 39 , 357–370 (2003).

McIntosh, R. D. Simple dissociations for a higher-powered neuropsychology. Cortex 103 , 256–265 (2018).

McIntosh, R. D. & Brooks, J. L. Current tests and trends in single-case neuropsychology. Cortex 47 , 1151–1159 (2011).

Best, W., Schröder, A. & Herbert, R. An investigation of a relative impairment in naming non-living items: theoretical and methodological implications. J. Neurolinguistics 19 , 96–123 (2006).

Franklin, S., Howard, D. & Patterson, K. Abstract word anomia. Cogn. Neuropsychol. 12 , 549–566 (1995).

Coltheart, M., Patterson, K. E. & Marshall, J. C. Deep Dyslexia (Routledge, 1980).

Nickels, L., Kohnen, S. & Biedermann, B. An untapped resource: treatment as a tool for revealing the nature of cognitive processes. Cogn. Neuropsychol. 27 , 539–562 (2010).

Download references

Acknowledgements

The authors thank all of those pioneers of and advocates for single case study research who have mentored, inspired and encouraged us over the years, and the many other colleagues with whom we have discussed these issues.

Author information

Authors and affiliations.

School of Psychological Sciences & Macquarie University Centre for Reading, Macquarie University, Sydney, New South Wales, Australia

Lyndsey Nickels

NHMRC Centre of Research Excellence in Aphasia Recovery and Rehabilitation, Australia

Psychological Sciences, Rice University, Houston, TX, USA

Simon Fischer-Baum

Psychology and Language Sciences, University College London, London, UK

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Contributions

L.N. led and was primarily responsible for the structuring and writing of the manuscript. All authors contributed to all aspects of the article.

Corresponding author

Correspondence to Lyndsey Nickels .

Ethics declarations

Competing interests.

The authors declare no competing interests.

Peer review

Peer review information.

Nature Reviews Psychology thanks Yanchao Bi, Rob McIntosh, and the other, anonymous, reviewer for their contribution to the peer review of this work.

Additional information

Publisher’s note Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Springer Nature or its licensor (e.g. a society or other partner) holds exclusive rights to this article under a publishing agreement with the author(s) or other rightsholder(s); author self-archiving of the accepted manuscript version of this article is solely governed by the terms of such publishing agreement and applicable law.

Reprints and permissions

About this article

Cite this article.

Nickels, L., Fischer-Baum, S. & Best, W. Single case studies are a powerful tool for developing, testing and extending theories. Nat Rev Psychol 1 , 733–747 (2022). https://doi.org/10.1038/s44159-022-00127-y

Download citation

Accepted : 13 October 2022

Published : 22 November 2022

Issue Date : December 2022

DOI : https://doi.org/10.1038/s44159-022-00127-y

Share this article

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

Quick links

 • Explore articles by subject
 • Guide to authors
 • Editorial policies

Sign up for the Nature Briefing newsletter — what matters in science, free to your inbox daily.

single case study svenska

Andre Cardoso

Read what our clients have to say about our writing essay services!

We never disclose your personal information to any third parties

Allene W. Leflore

single case study svenska

Customer Reviews

single case study svenska

single case study svenska

Our Team of Professional Essay Writers

As we are an honest and well-paying essay writer service, writers come flying our way. Nonetheless, in the writers' community, we are known for our strict selection process. You as a client can be sure that you will be working with the best paper writer in the game no matter your subject or the difficulty of the task as all our writers go through testing and have their degrees checked. Only 3% of all applicants are accepted to work with us and even these 3% have a training program and a two-month trial period ahead. We value our reputation and only hire true experts with years of experience in academic writing behind their backs. Nonetheless, being a professional writers service has its challenges. For example, as our employer expectations are high, not all writers can handle the challenge of creating zero-plagiarism essay writing content in a short time frame, so as leading writing services we must keep everything in control.

slider image

Customer Reviews

Viola V. Madsen

 • Our Listings
 • Our Rentals
 • Testimonials
 • Tenant Portal

The first step in making your write my essay request is filling out a 10-minute order form. Submit the instructions, desired sources, and deadline. If you want us to mimic your writing style, feel free to send us your works. In case you need assistance, reach out to our 24/7 support team.

Essay Writing Service

Have a native essay writer do your task from scratch for a student-friendly price of just per page. Free edits and originality reports.

Gustavo Almeida Correia

Customer Reviews

Advocate Educational Integrity

Our service exists to help you grow as a student, and not to cheat your academic institution. We suggest you use our work as a study aid and not as finalized material. Order a personalized assignment to study from.

single case study svenska

Student Feedback on Our Paper Writers

On the History of Single-Case Methodology: A Data-Based Analysis

 • Original Paper
 • Published: 29 April 2022
 • Volume 33 , pages 163–183, ( 2024 )

Cite this article

single case study svenska

 • Collin Shepley   ORCID: orcid.org/0000-0003-1967-9714 1 ,
 • Sally B. Shepley 1 &
 • Amy D. Spriggs 1  

411 Accesses

Explore all metrics

To provide context surrounding the history of single-case research and to act as a benchmark for which future changes across the fields and disciplines that use single-case methods may be compared, we conducted this study to serve as an update and extension on the trends and prevalence of single-case research in the peer-reviewed literature. Our analytical sample was derived from 20 peer-reviewed journals over a 40-year timespan. Results indicate that since 1978, approximately one in six publications within our examined body of research employed a single-case research design. Exploratory moderator analyses revealed that a journal’s focus on behavior analytic research, and a journal’s impact factor moderated the prevalence of single-case publications within a journal. We discuss our findings in relation to prior studies examining the prevalence and trends of single-case research and future directions for single-case researchers to improve the quality, value, and understanding of single-case methodology ( https://osf.io/fns3m/ ).

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price includes VAT (Russian Federation)

Instant access to the full article PDF.

Rent this article via DeepDyve

Institutional subscriptions

single case study svenska

Similar content being viewed by others

single case study svenska

What is Qualitative in Qualitative Research

single case study svenska

Criteria for Good Qualitative Research: A Comprehensive Review

Reporting reliability, convergent and discriminant validity with structural equation modeling: a review and best-practice recommendations.

Barton, E. E., Ledford, J. R., Lane, J. D., Decker, J., Germansky, S. E., Hemmeter, M. L., & Kaiser, A. (2016). The iterative use of single case research designs to advance the science of EI/ECSE. Topics in Early Childhood Special Education, 36 (1), 4–14. https://doi.org/10.1177/0271121416630011

Article   Google Scholar  

Bishop, D. (2015, February 24). Editors behaving badly? . BishopBlog . http://deevybee.blogspot.com/2015/02/editors-behaving-badly.html.

Burns, M. K., Klingbeil, D. A., Ysseldyke, J. E., & Petersen-Brown, S. (2012). Trends in methodological rigor in intervention research published in school psychology journals. Psychology in the Schools, 49 (9), 843–851. https://doi.org/10.1002/pits.21637

Carter, E. W., Brock, M. E., Bottema-Beutel, K., Bartholomew, A., Boehm, T. L., & Cease-Cook, J. (2013). Methodological trends in secondary education and transition research: Looking backward and moving forward. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, 36 (1), 15–24. https://doi.org/10.1177/2165143413475659

Chazin, K. T., Ledford, J. R., Barton, E. E., & Osborne, K. C. (2018). The effects of antecedent exercise on engagement during large group activities for young children. Remedial and Special Education, 39 (3), 158–170.

DiNoia, J., & Tripodi, T. (2008). Single-case design for clinical social workers (2nd ed.). NASW Press.

Google Scholar  

Gage, N. A., Lewis, T. J., & Adamson, R. M. (2010). An examination of 35 years of behavioral disorders: What, how, and who has been published. Behavioral Disorders, 35 (4), 280–293. https://doi.org/10.1177/019874291003500402

Geuke, G. G., Maric, M., Miočević, M., Wolters, L. H., & de Haan, E. (2019). Testing mediators of youth intervention outcomes using single-case experimental designs. New Directions for Child and Adolescent Development, 2019 (167), 39–64.

Article   PubMed   PubMed Central   Google Scholar  

Hammond, D., & Gast, D. L. (2010). Descriptive analysis of single subject research designs: 1983–2007. Education and Training in Autism and Developmental Disabilities, 45 (2), 187–202.

Jamshidi, L., Heyvaert, M., Declercq, L., Fernandez-Castilla, B., Ferron, J. M., Moeyaert, M., & Van den Noortgate, W. (2018). Methodological quality of meta-analyses of single-case experimental studies. Research in Developmental Disabilities, 79 (1), 97–115. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2017.12.016

Article   PubMed   Google Scholar  

Kratochwill, T. R., & Williams, B. L. (1988). Perspectives on pitfalls and hassles in single-subject research. Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 13 (3), 147–154. https://doi.org/10.1177/154079698801300304

Ledford, J. R., & Gast, D. L. (Eds.). (2018). Single case research methodology: Applications in special education and behavioral sciences (3rd ed.). Routledge.

Ledford, J. R., & Wolery, M. (2013). Procedural fidelity: An analysis of measurement and reporting practices. Journal of Early Intervention, 35 (2), 173–193. https://doi.org/10.1177/1053815113515908

Ledford, J. R., Wolery, M., Meeker, K. A., & Wehby, J. H. (2012). The effects of graphing a second observer’s data on judgments of functional relations in A–B–A–B graphs. Journal of Behavioral Education, 21 (4), 350–364.

Lortie-Forgues, H., & Inglis, M. (2019). Rigorous large-scale educational RCTs are often uninformative: Should we be concerned? Educational Researcher, 48 (3), 158–166.

Macgowan, M. J., & Wong, S. E. (2014). Single-case designs in group work: Past applications, future directions. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 18 (2), 138.

Mastropieri, M. A., Berkeley, S., McDuffie, K. A., Graff, H., Marshak, L., Conners, N. A., & Scruggs, T. E. (2009). What is published in the field of special education? An analysis of 11 prominent journals. Exceptional Children, 76 (1), 95–109.

Natesan Batley, P., Contractor, A. A., & Caldas, S. V. (2020). Bayesian time-series models in single case experimental designs: A tutorial for trauma researchers. Journal of Traumatic Stress, 33 (6), 1144–1153.

Neuroskeptic. (2016, July 10). Can psychologists learn more by studying fewer people? . Discover. https://www.discovermagazine.com/mind/can-psychologists-learn-more-by-studying-fewer-people.

Normand, M. P. (2016). Less is more: Psychologists can learn more by studying fewer people. Frontiers in Psychology, 7 , 934. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00934

Plavnick, J. B., & Ferreri, S. J. (2013). Single-case experimental designs in educational research: A methodology for causal analyses in teaching and learning. Educational Psychology Review, 25 (4), 549–569. https://doi.org/10.1007/s10648-013-9230-6

Radley, K. C., Dart, E. H., Fischer, A. J., & Collins, T. A. (2020). Publication trends for single-case methodology in school psychology: A systematic review. Psychology in the Schools, 57 (5), 683–698.

Shepley, C., Ault, M. J., Ortiz, K., Vogler, J. C., & McGee, M. (2020). An exploratory analysis of quality indicators in adapted alternating treatments designs. Topics in Early Childhood Special Education, 39 (4), 226–237.

Shepley, C., Zimmerman, K. N., & Ayres, K. M. (2021). Estimating the impact of design standards on the rigor of a subset of single-case research. Journal of Disability Policy Studies, 32 (2), 108–118. https://doi.org/10.1177/1044207320934048

Tate, R. L., & Perdices, M. (2019). Single-case experimental designs for clinical research and neurorehabilitation settings . Routledge.

Book   Google Scholar  

Voeltz, L. M., & Evans, I. M. (1983). Educational validity: Procedures to evaluate outcomes in programs for severely handicapped learners. Journal of the Association for the Severely Handicapped, 8 (1), 3–15. https://doi.org/10.1177/154079698300800101

What Works Clearinghouse. (2020). What Works Clearinghouse Procedures and Standards Handbook, Version 4.0 .

Wolery, M. (2013). A commentary: Single-case design technical document of the what works clearinghouse. Remedial and Special Education, 34 (1), 39–43. https://doi.org/10.1177/0741932512468038

Wolfe, K., Barton, E. E., & Meadan, H. (2019). Systematic protocols for the visual analysis of single-case research data. Behavior Analysis in Practice, 12 (2), 491–502.

Download references

Acknowledgements

We would like to thank Maddie Calzi, Rachel Jacob, Hannah Keene, Katelyn Nicklow, Kaitlin O’Neil, Meredith Davis, Bryn Handley, and Hannah Dollinger for their assistance with this project.

No funding to report.

Author information

Authors and affiliations.

Department of Early Childhood, Special Education and Counselor Education, University of Kentucky, 229 Taylor Education Building, Lexington, KY, 40506, USA

Collin Shepley, Sally B. Shepley & Amy D. Spriggs

You can also search for this author in PubMed   Google Scholar

Corresponding author

Correspondence to Collin Shepley .

Ethics declarations

Conflict of interest.

The authors of this manuscript are primarily single-case researchers; therefore, interpretations of findings may reflect an implicit bias supporting single-case methodology.

Additional information

Publisher's note.

Springer Nature remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

The data analyzed in the manuscript come a larger in-progress study conducted by the authors; the pre-registration for that study may be found at https://osf.io/vkpz4 .

Supplementary Information

Below is the link to the electronic supplementary material.

Supplementary file1 (DOCX 227 KB)

Rights and permissions.

Reprints and permissions

About this article

Shepley, C., Shepley, S.B. & Spriggs, A.D. On the History of Single-Case Methodology: A Data-Based Analysis. J Behav Educ 33 , 163–183 (2024). https://doi.org/10.1007/s10864-022-09477-2

Download citation

Accepted : 13 April 2022

Published : 29 April 2022

Issue Date : March 2024

DOI : https://doi.org/10.1007/s10864-022-09477-2

Share this article

Anyone you share the following link with will be able to read this content:

Sorry, a shareable link is not currently available for this article.

Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative

 • Single-case design
 • Publication trends
 • Research methods
 • Impact factors
 • Find a journal
 • Publish with us
 • Track your research

Finished Papers

single case study svenska

To describe something in great detail to the readers, the writers will do my essay to appeal to the senses of the readers and try their best to give them a live experience of the given subject.

Dr.Jeffrey (PhD)

Customer Reviews

Allene W. Leflore

In the order page to write an essay for me, once you have filled up the form and submitted it, you will be automatically redirected to the payment gateway page. There you will be required to pay the entire amount for taking up the service and writing from my experts. We will ask you to pay the entire amount before the service as that gives us an assurance that you will come back to get the final draft that we write and lets us build our trust in you to write my essay for me. It also helps us to build up a mutual relationship with you while we write, as that would ease out the writing process. You are free to ask us for free revisions until you are completely satisfied with the service that we write.

Finished Papers

A professional essay writing service is an instrument for a student who’s pressed for time or who doesn’t speak English as a first language. However, in 2022 native English-speaking students in the U.S. become to use essay help more and more. Why is that so? Mainly, because academic assignments are too boring and time-consuming. Also, because having an essay writer on your team who’s ready to come to homework rescue saves a great deal of trouble. is one of the best new websites where you get help with your essays from dedicated academic writers for a reasonable price.

Customer Reviews

Finished Papers

COMMENTS

 1. Studiemetod som ger svar på individnivå

  Studiemetod som ger svar på individnivå. Medan RCT-studier ger genomsnittliga svar för gruppen visar single case-studier förändringar för en unik individ i en specifik kontext. Metoden överbryggar klyftan mellan forskning och klinik och den får nu allt större uppmärksamhet inom psykologisk forskning skriver psykologiforskarna Rikard ...

 2. single case study -Svensk översättning

  In particular, it 6.3.5. start a forward-looking study into complementarities and trade flows between the enlarged single market and its will gradually extend the scope of its PRISM survey (Progress Report on Initiatives in the Single Market) to cover initiatives regional neighbours, including the EEA and Switzerland, the former Soviet Union ...

 3. Fallstudie

  Fallstudie (engelska: Case study) är en forskningsstrategi som syftar till att ge djupgående kunskaper om det man undersöker. [1] Målet med en fallstudie är att generalisera för teoriutveckling. [2]Det som kännetecknar fallstudien är att den fokuserar på ett fenomen som ofta är svårt att särskilja från fenomenets kontext. [förtydliga] [källa behövs] Ofta fokuserar man på ett ...

 4. Enkelfallstudier som ämne

  Single-Case Studies as Topic Enkelfallstudier som ämne Engelsk definition. Trials that consider an individual patient as the sole unit of observation in a study investigating the efficacy or side-effects of different interventions to determine the optimal intervention for an individual patient using objective data-driven criteria.

 5. PDF Case Study Research in Multilingual Contexts

  quantitative evidence (cf. Dörnyei 2007). Many case studies are longitudinal, examining the development of individual cases over time. An issue which tends to attract attention in connection with case study regards generalizability. It is obviously not possible to generalize findings from a single case study to a larger group or population.

 6. Single-Case Design, Analysis, and Quality Assessment for Intervention

  Single-case studies can provide a viable alternative to large group studies such as randomized clinical trials. Single case studies involve repeated measures, and manipulation of and independent variable. They can be designed to have strong internal validity for assessing causal relationships between interventions and outcomes, and external ...

 7. Single Case Research Design

  Abstract. This chapter addresses the peculiarities, characteristics, and major fallacies of single case research designs. A single case study research design is a collective term for an in-depth analysis of a small non-random sample. The focus on this design is on in-depth.

 8. Single case studies are a powerful tool for developing, testing and

  The majority of methods in psychology rely on averaging group data to draw conclusions. In this Perspective, Nickels et al. argue that single case methodology is a valuable tool for developing and ...

 9. Advancing the Application and Use of Single-Case Research ...

  A special issue of Perspectives on Behavior Science focused on methodological advances needed for single-case research is a timely contribution to the field. There are growing efforts to both articulate professional standards for single-case methods (Kratochwill et al., 2010; Tate et al., 2016), and advance new procedures for analysis and interpretation of single-case studies (Manolov ...

 10. case studies -Svensk översättning

  eur-lex.europa.eu. A 2006 report produced for the WHO27 , comprising 5 cou ntry case studies - E stonia, Germany, Lithuania, Poland and the United Kingdom - found that none of them could provide accurate, complete information on international flows of health professionals. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu.

 11. From Boulder to Stockholm in 70 Years: Single Case ...

  Because well-designed single-case studies have the potential to provide Level 1 evidence, poorly designed and poorly reported studies miss the opportunity to furnish such a high level of evidence. Some two decades ago, a landmark article was published that was to become a model for the reporting of clinical trials (Begg et al., 1996). The ...

 12. case study

  Huvudsakliga översättningar: Engelska: Svenska: case study n (detailed individual example) (lånord) case study s: individuell studie s: fallstudie s: To assist you in understanding the translation process, I have prepared a case study of a book translation.

 13. Using Single-Case Research Designs to Examine the Effects of

  To gain insight into the quality of learning disability single-case research design study reporting, we analyzed 72 articles published between 2010 and 2021 in six learning disability-focused ...

 14. case study -Svensk översättning

  In 2004, the EU's Pecom ines study (9 ) and its case study repo rt on using remote sensing (10 ) established a preliminary assessment of a number of sites in the wake of the accession of the first Eastern European countries. eur-lex.europa.eu. eur-lex.europa.eu. År 2004 ledde EU: s Pecomines-studie (9 ) och dess fallstudierapport om an ...

 15. Single Case Study Svenska

  1084Orders prepared. 4.9/5. 100% Success rate. Single Case Study Svenska, Popular Thesis Proposal Ghostwriter Services For College, Writing Topics For Adult Learners, Template How To Write Arumetative Academic Essay, Best Thesis Statement Ghostwriter Website For University, Nms Case Study, Homework 5 Writing Linear Equations.

 16. Single Case Study Svenska

  Single Case Study Svenska, 500 Word Essay On Gifted Hands, Soal Essay Expressing Opinion, Cover Letter For Behavioral Health Specialist, Examples Of Literature Review Outlines, Geners Of Academic Writing, Freud39s Essay On Narcissism Arts & Humanities ...

 17. Single Case Study Svenska

  Single Case Study Svenska - Max Price . Any. 4.8/5. User ID: 461527 / Apr 6, 2022. BA/MA/MBA/PhD writers. A writer who is an expert in the respective field of study will be assigned ... Single Case Study Svenska, Himalaya Drug Company Case Study, Essay On A Visit To An Amusement Park For Class 7, How To Answer V Tech Essays, Cancer Thesis Paper ...

 18. Single Case Study Svenska

  It also helps us to build up a mutual relationship with you while we write, as that would ease out the writing process. You are free to ask us for free revisions until you are completely satisfied with the service that we write. 764. Finished Papers. Nursing Business and Economics Management Healthcare +84.

 19. On the History of Single-Case Methodology: A Data-Based Analysis

  To provide context surrounding the history of single-case research and to act as a benchmark for which future changes across the fields and disciplines that use single-case methods may be compared, we conducted this study to serve as an update and extension on the trends and prevalence of single-case research in the peer-reviewed literature. Our analytical sample was derived from 20 peer ...

 20. Single Case Study Svenska

  Employees will carefully select information, conduct search studies and check each proposal for errors. Clients pass anti-plagiarism quickly and get the best marks in schools and universities. Single Case Study Svenska. 1 (888)302-2675 1 (888)814-4206. Essay, Discussion Board Post, Coursework, Research paper, Questions-Answers, Case Study, Term ...

 21. Single Case Study Svenska

  Single Case Study Svenska | Top Writers. Gombos Zoran. Nursing Management Marketing Business and Economics. ID 14317. Professional Writers Experts in their fields with flawless English and an eye for details. Communications and Media. 928 Orders prepared.

 22. Single Case Study Svenska

  Single Case Study Svenska, Research Paper Apa Format Table Of Contents, Personal Statement For Teaching Template, Pay To Write Cheap Definition Essay On Lincoln, University Of Edinburgh Online Msc Creative Writing, A Case Study On Defining Leisure Time Motivation Of Recreation Students, Plantillas De Curriculum Vitae 2019 Profesional ...

 23. Single Case Study Svenska

  Single Case Study Svenska, Cover Letter Contents Include, Essay Apple B Se Bar, Best Thesis Project For Computer Engineering, Mandy Barrow Homework Help, Literature Research Paper Format, Essay On Drug Addiction In 400 Words 1084 Orders prepared ...